Wpływ na służbę zdrowia technologii cyfrowych w Chinach

Opieka zdrowotna w Chinach

Skuteczność kosztowa i użyteczność kosztowa hierarchicznego modelu badań zdrowotnych opartego na technologiach cyfrowych w Chinach.

Technologie cyfrowe przyniosły rewolucyjne zmiany w branży ochrony zdrowia, w tym duże zbiory danych, sztuczną inteligencję (AI), obliczenia w chmurze, Internet rzeczy (IoT), 5. generację (5G) sieci bezprzewodowe oraz możliwości cyfrowego zabezpieczenia, takie jak blockchain. Przyspieszony rozwój tych technologii może być wykorzystany do poprawy alokacji zasobów i efektywności medycznej, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach, gdzie zasoby opieki zdrowotnej wysokiej jakości są niewystarczające lub nierównomiernie rozłożone. Aby w pełni zrealizować te potencjalne korzyści, konieczne jest dalsze innowacje w zakresie zintegrowanych platform wykorzystujących kombinację technologii.

Koszty i efektywność ekonomiczna

Poprzednie badania wykazały, że przesiew AI, przesiew telemedyczny (telescreening) oraz programy przesiewu AI-telescreening są bardziej kosztowne niż tradycyjny przesiew twarzą w twarz. Aby dalej promować równość i dostępność opieki zdrowotnej, zaproponowano hierarchiczny model przesiewu opartego na technologiach cyfrowych (DH). Składa się on z przesiewu i modeli diagnozy AI opartych na wielu urządzeniach do badania, z obliczeniami w chmurze i IoT ułatwiającymi telekomunikację. Centrum Okulistyczne Zhongshan (ZOC), prestiżowy szpital okulistyczny w Chinach, wprowadziło to podejście od 2018 roku. Przesiew DH obejmuje trzy kroki zarządzania powszechnymi chorobami oczu. W pierwszym kroku uczestnikom zaleca się wykonanie zdjęć oczu w domu za pomocą terminali mobilnych do przesiewu AI. Następnie osoby wykazujące objawy potencjalnych schorzeń oczu kierowane są do placówek społecznościowych, gdzie przechodzą kompleksową ocenę diagnostyczną opartą na AI. Wreszcie pacjenci zidentyfikowani jako wymagający dalszej opieki medycznej na podstawie pozytywnych wyników AI kierowani są do wyspecjalizowanych szpitali trzeciego stopnia na odpowiednie leczenie. Model DH znacząco zwiększył zdolności do świadczenia usług medycznych w porównaniu z tradycyjnym trybem twarzą w twarz, mając potencjał do dalszego zastosowania w przesiewaniu, monitorowaniu i zarządzaniu chorobami oczu w warunkach domowych. Jednakże efekty ekonomiczne pozostają do oceny, aby wspierać decyzje polityków dotyczące promowania stosowania w skali.

Porównanie różnych strategii przesiewu z brakiem przesiewu

Analiza kosztów i użyteczności pokazała, że telescreening, przesiew AI i przesiew DH dominują nad brakiem przesiewu w ustawieniach miejskich i wiejskich. Analiza wrażliwości potwierdza, że wyniki podstawowe są stabilne w szerokim zakresie wartości parametrów, a ICURs są zawsze niższe niż produkt krajowy brutto na mieszkańca obszarów miejskich i wiejskich. Diagramy tornado pokazały parametry, które miały największy wpływ na ICURs. Analiza wrażliwości probabilistycznej oceniła wpływ wyników, biorąc 10 000 losowych próbek z rozkładu prawdopodobieństwa każdego parametru. W rezultacie wszystkie strategie przesiewu okazały się dominujące nad brakiem przesiewu, co zostało potwierdzone wrażliwością na losowe parametry w ustawieniach miejskich i wiejskich.

Porównanie przesiewu DH z telescreeningiem i przesiewem AI o różnych częstotliwościach

Przeprowadziliśmy analizę kosztów i użyteczności przesiewu DH w porównaniu z telescreeningiem i przesiewem AI. Przewidywane koszty medyczne dla uczestnika w przesiewie DH wynosiły 2189 dolarów w ustawieniu miejskim i 2737 dolarów w ustawieniu wiejskim. W analizie porównawczej różnych częstotliwości przesiewu, przesiew roczny okazał się najbardziej ekonomicznie skuteczną strategią w przesiewie DH. Co więcej, przesiew roczny DH okazał się najbardziej ekonomicznie skuteczną strategią w porównaniu z telescreeningiem i przesiewem AI.

Wnioski

Przesiew DH okazuje się być kosztowo skuteczną strategią zarówno w ustawieniach miejskich, jak i wiejskich w Chinach. Te wyniki stanowią praktyczne odniesienie dla decydentów politycznych i dostawców usług zdrowotnych w krajach o niskich i średnich dochodach.

Rekomendowane artykuły