Przemiany w polskiej cyberprzestrzeni – analiza po Cyfrowym Okrągłym Stole

Cyfrowy Okrągły Stół

Październik 2021 roku był przełomowym momentem dla dyskusji o cyfrowej przyszłości Polski. W dniu 27.10 odbył się Cyfrowy Okrągły Stół, zgromadzając ekspertów z różnych dziedzin, aby omówić wyzwania stojące przed internetem i technologią. W kontekście przygotowań do Dnia Detoksu Cyfrowego, debata ta była punktem kulminacyjnym tygodniowego Festiwalu Cyfrowa OdNowa.

Analiza tematów dyskusji

1. Cyfryzacja a zrównoważony rozwój

Pierwszym kluczowym zagadnieniem poruszanym podczas debaty było kwestia zrównoważonego rozwoju w erze cyfryzacji. Ekspertom zależało na zrozumieniu, w jaki sposób technologia może wspierać wzrost produktywności przedsiębiorstw, jednocześnie zachowując ekoodpowiedzialność biznesu. W tym kontekście pojawiała się również kwestia ekologicznych aspektów rozwoju cyfrowego.

2. Nowe technologie a rynek pracy

Kolejnym istotnym obszarem dyskusji było zagadnienie wpływu nowych technologii na rynek pracy. Zagadnienia takie jak gig-economy, robotyzacja pracy a bezrobocie, oraz koncepcja dochodu podstawowego były przedmiotem gorących debat. Ekspertom zależało na zidentyfikowaniu sposobów, w jakie można zminimalizować negatywne skutki technologicznych przemian na rynku pracy oraz jak przygotować się na zmieniające się wymagania rynku.

3. Wpływ technologii cyfrowych na społeczeństwo

Ostatnim, lecz nie mniej istotnym obszarem dyskusji, były zagadnienia związane z wpływem technologii cyfrowych na społeczeństwo. Kwestie uzależnienia od internetu, wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne oraz roli nowych technologii w relacjach międzyludzkich były analizowane pod kątem zarówno wyzwań, jak i szans jakie niesie za sobą cyfrowa transformacja społeczna.

Uczestnicy dyskusji

Moderatorem debaty był Karol Tokarczyk z Polityki Insight, a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk: od polityki i administracji publicznej, przez biznes, po naukę i organizacje pozarządowe. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta RP, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, oraz eksperci z obszaru ekonomii, technologii oraz nauk społecznych.

Podsumowanie

Cyfrowy Okrągły Stół był nie tylko miejscem żywej dyskusji, ale także ważnym wydarzeniem, które podniosło świadomość społeczną na temat wyzwań i szans związanych z cyfryzacją Polski. Dyskusje prowadzone podczas tego wydarzenia stanowiły punkt wyjścia do dalszych działań mających na celu kształtowanie polityki cyfrowej kraju oraz podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju w erze cyfrowej transformacji.

Rekomendowane artykuły